За примерокот
Овој хемиски елемент е комерцијален примерок купен преку Интернет. Азотот се наоѓа во стаклена ампула под намален притисок. Овој примерок е дел од приватната збирка на хемиски елементи на Методија Најдоски.
Z7
ρ / g/cm31,026
tt, mp / °C-210,1
tv, bp / °C-195,79
Ar14,007
Електронегативност, (X)3,04
Кристална структураХексагонална
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/nitrogen/