За примерокотИзложениот хемиски елемент е комерцијален примерок набавен преку Интернет од САД. Тој е во сопственост на колегата Миха Буклески.
Z4
ρ / g/cm31,848
tt, mp / °C1287
tv, bp / °C2469
Ar9,0122
Електронегативност, (X)1,57
Кристална структураХексагонална
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/beryllium/