За примерокотИзложениот примерок од бизмут е комерцијален, набавен преку Интернет од Кина. Тој е дониран од Методија Најдоски.  
Z83
ρ / g/cm39,78
tt, mp / °C271,3
tv, bp / °C1564
Ar208,98
Електронегативност, (X)2,02
Кристална структураМоноклинична
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/bismuth/