За примерокот
Овој хемиски елемент е комерцијален примерок купен преку Интернет. Водородот се наоѓа во стаклена ампула под намален притисок. Во електрично поле од Теслин трансформатор водородот може да свети.
Овој примерок е дел од приватната збирка на хемиски елементи на Методија Најдоски.
Z1
ρ / g/cm30,088
tt, mp / °C-259,14
tv, bp / °C-252,87
Ar1,008
Електронегативност, (X)2,20
Кристална структураХексагонална
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/hydrogen/