За примерокотИзложениот примерок во збирката е дел од електрода што е наменета за елементарна спектрохемиска анализа со емисионен спектрометар со електричен лак или искра. Примерокот е дониран од Раководителот на хемиската лабораторија за спектрални анализи, Станко Илиќ Попов.
Z74
ρ / g/cm319,25
tt, mp / °C3422
tv, bp / °C5555
Ar183,84
Електронегативност, (X)2.36
Кристална структураКубична
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/tungsten/