За примерокотОвој примерок е комерцијален примерок. Тој е дониран од приватната збирка на Методија Најдоски.  
Z31
ρ / g/cm35,904
tt, mp / °C29,76
tv, bp / °C2204
Ar69,72
Електронегативност, (X)1,81
Кристална структураРомбична
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/gallium/