За примерокот
Овој хемиски елемент е комерцијален примерок купен преку Интернет. Со цел да се заштити од корозија, диспрозиумот е сместен во стаклена ампула во атмосфера од аргон. Тој е дел од приватната збирка на хемиски елементи на Методија Најдоски.
Z66
ρ / g/cm38,55
tt, mp / °C1407
tv, bp / °C2567
Ar162,50
Електронегативност, (X)1,22
Кристална структураХексагонална
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/dysprosium/