За примерокотПримерокот од еуропиум е комерцијален примерок. Во нашата збирка стигна како донација од осигуритената компанија Еуролинк.
Z63
ρ / g/cm35,244
tt, mp / °C826
tv, bp / °C1527
Ar151,96
Електронегативност, (X)Нема податоци
Кристална структураКубична
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/europium/