За примерокотИзложениот примерок од индиум е приготвен со топење парчиња индиум и негово виткање за да ја добие финалната форма. Индиумот што беше топен потекнува од Злетово – Металуршка и хемиска компанија од Велес. Овој примерок е дониран од Методија Најдоски.
Z49
ρ / g/cm37,31
tt, mp / °C156,6
tv, bp / °C2072
Ar114,82
Електронегативност, (X)1,78
Кристална структураТетрагонална
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/indium/