За примерокотОвој примерок од кадмиум е комерцијален. Тој е земен од студентските лаборатории од нашиот факултет.    
Z48
ρ / g/cm38,65
tt, mp / °C321,07
tv, bp / °C767
Ar112,41
Електронегативност, (X)1,69
Кристална структураХексагонален
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/cadmium/