За примерокотОвој хемиски елемент е комерцијален примерок. Тој беше исчистен од корозивната обвивка со граверка и ставен во тесна епрувета во која имаше претходно ставено аргон. Со загревање од епруветата беше направена ампула со примерокот. Овој примерок е дониран од приватната збирка на Методија Најдоски.
Z20
ρ / g/cm315,50
tt, mp / °C842
tv, bp / °C1484
Ar40,08
Електронегативност, (X)1
Кристална структураКубична
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/calcium/