За примерокот
Овој хемиски елемент е комерцијален примерок купен преку Интернет. Кислородот се наоѓа во стаклена ампула под намален притисок. Овој примерок е дел од приватната збирка на хемиски елементи на Методија Најдоски.
Z8
ρ / g/cm31,495
tt, mp / °C-218,3
tv, bp / °C-182,9
Ar15,999
Електронегативност, (X)3,44
Кристална структураМоноклинична
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/oxygen/