За примерокотИзложениот хемиски елемент кобалт е комерцијален примерок, набавен преку Интернет од Кина. Тој е дониран од Методија Најдоски.  
Z27
ρ / g/cm38,9
tt, mp / °C1495
tv, bp / °C2927
Ar58,93
Електронегативност, (X)1.88
Кристална структураХексагонална
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/cobalt/