За примерокотИзложениот хемиски елемент магнезиум е со непознато потекло. Тој е дониран од Методија Најдоски.  
Z12
ρ / g/cm31,74
tt, mp / °C650
tv, bp / °C1090
Ar24,30
Електронегативност, (X)1,31
Кристална структураХексагонална
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/magnesium/