За примерокотИзложениот примерок од манган е комерцијален примерок, набавен преку Интернет од Кина. Тој е дониран од Методија Најдоски.  
Z25
ρ / g/cm37,47
tt, mp / °C1246
tv, bp / °C2061
Ar54,94
Електронегативност, (X)1,55
Кристална структураКубична
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/manganese/