За примерокотИзложениот примерок од молибден е всушност кадичка за евапорација што се користи во вакуум печки. Тој е дониран од колегата Атанас Танушевски од Институтот за физика, при нашиот факултет.  
Z42
ρ / g/cm310,28
tt, mp / °C2623
tv, bp / °C4639
Ar95,95
Електронегативност, (X)2,16
Кристална структураКубична
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/molybdenum/