За примерокотОвој примерок од никел е всушност примерок за анализа реализирана во лабораторијата на Макстил. Неговото потекло не е познато. Примерокот е дониран од Раководителот на хемиската лабораторија за спектрални анализи, Станко Илиќ Попов.
Z28
ρ / g/cm38,908
tt, mp / °C1455
tv, bp / °C2913
Ar58,693
Електронегативност, (X)1,91
Кристална структураКубична
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/nickel/