За примерокотИзложениот примерок од ниобиум е во форма на фолија и претставува комерцијален примерок набавен преку Интернет. Примерокот е дониран од израелскиот колега Мордекај Ливне.
Z41
ρ / g/cm38,57
tt, mp / °C2477
tv, bp / °C4744
Ar92,906
Електронегативност, (X)1,6
Кристална структураКубична
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/niobium/