За примерокотОвој примерок од елементот олово е произведен во Македонија во Металуршката и хемиска компанија Злетово од Велес. Оваа компанија преработува руда од рудниците Саса, Злетово и Тораница. Во овие руди оловото е пропратено со цинк и други метали. Изложениот примерок е донација на Златко Пенчевски.  
Z82
ρ / g/cm311,34
tt, mp / °C327,46
tv, bp / °C1749
Ar207,2
Електронегативност, (X)2,33
Кристална структураКубична
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/lead/