За примерокот
Овој хемиски елемент е комерцијален примерок купен преку Интернет. Со цел да се заштити од корозија, самариумот е сместен во стаклена ампула во атмосфера од аргон. Тој е дел од приватната збирка на хемиски елементи на Методија Најдоски.
Z62
ρ / g/cm37,35
tt, mp / °C1072
tv, bp / °C1803
Ar150,36
Електронегативност, (X)1,17
Кристална структураТригонална
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/samarium/