За примерокотОвој примерок е самороден сулфур. Потекнува од локација на село Плешинци, во општина Пробиштип. Градот Пробиштип е познат како рударски град затоа што во негова близина се наоѓа рудникот за олово и цинк Злетово. Во оваа збирка примерокот од сулфур стигна преку нашите колеги Глигор Јовановски и Петре Макревски.
Z16
ρ / g/cm31,96
tt, mp / °C115,21
tv, bp / °C444,72
Ar32,06
Електронегативност, (X)2,58
Кристална структураРомбична
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/sulfur/