За примерокот
Овој хемиски елемент е комерцијален примерок купен преку Интернет. Со цел да се заштити од корозија, тербиумот е сместен во стаклена ампула во атмосфера од аргон. Тој е дел од приватната збирка на хемиски елементи на Методија Најдоски.
Z65
ρ / g/cm38,22
tt, mp / °C1356
tv, bp / °C3230
Ar158,925
Електронегативност, (X)Нема податоци
Кристална структураХексагонална
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/terbium/