За примерокотИзложениот хемиски елемент титан е комерцијален примерок, набавен преку Интернет од Кина. Тој е дониран од Методија Најдоски.  
Z22
ρ / g/cm34,51
tt, mp / °C1668
tv, bp / °C3287
Ar47,87
Електронегативност, (X)1,54
Кристална структураХексагонална
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/titanium/