За примерокот
Овој хемиски елемент е комерцијален примерок купен преку Интернет. Со цел да се заштити од корозија, тулиумот е сместен во стаклена ампула во атмосфера од аргон. Тој е дел од приватната збирка на хемиски елементи на Методија Најдоски.
Z69
ρ / g/cm39,32
tt, mp / °C1545
tv, bp / °C1950
Ar168,93
Електронегативност, (X)1,25
Кристална структураХексагонална
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/thulium/