За примерокотИзложениот хемиски елемент е комерцијален примерок набавен преку Интернет. Тој е во сопственост на колегата Миха Буклески.
Z72
ρ / g/cm313,31
tt, mp / °C2233
tv, bp / °C4603
Ar178,49
Електронегативност, (X)1,3
Кристална структураХексагонална
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/hafnium/