За примерокотОвој примерок е зелено жолт гас. Стаклениот контејнер го изработи стаклодувачот Сотир Пастенаров. Гасовитиот хлор беше генериран при реакција на калиум перманганат со концентрирана хлороводородна киселина и собран во стаклениот контејнер.
Z17
ρ / g/cm32,03
tt, mp / °C-101,5
tv, bp / °C-34,04
Ar35,45
Електронегативност, (X)3,16
Кристална структураРомбичен (цврст хлор)
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/chlorine/