За примерокотИзложениот примерок од хром е комерцијален примерок, набавен преку Интернет од Кина. Тој е дониран од Методија Најдоски.  
Z24
ρ / g/cm37,14
tt, mp / °C1907
tv, bp / °C2671
Ar51,996
Електронегативност, (X)1,66
Кристална структураКубична
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/chromium/