За примерокотОвој примерок од елементот цинк е произведен во Македонија во Злетово во Металуршката и хемиска компанија Злетово од Велес. Оваа компанија преработува руда од рудниците Саса, Злетово, Тораница. Во овие руди цинкот е пропратен со олово и други метали. Изложениот примерок е донација на Златко Панчевски.  
Z30
ρ / g/cm37,14
tt, mp / °C419,53
tv, bp / °C907
Ar65,38
Електронегативност, (X)1,65
Кристална структураХексагонална
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/zinc/