За примерокотИзложениот примерок од циркониум е парче метална плочка. Неговото потекло е непознато. Примерокот е дел од приватната збирка хемиски елементи на Методија Најдоски.  
Z40
ρ / g/cm36,511
tt, mp / °C1855
tv, bp / °C4409
Ar91,22
Електронегативност, (X)1,33
Кристална структураХексагонална
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/zirconium/