За примерокот
Овој хемиски елемент е комерцијален примерок. Литиумот се наоѓа во стаклена ампула во вакуум. Овој примерок е дел од приватната збирка на хемиски елементи на Методија Најдоски.
Z3
ρ / g/cm30,535
tt, mp / °C180,54
tv, bp / °C1342
Ar6,938
Електронегативност, (X)0,98
Кристална структураКубична
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/lithium/