За примерокот
Овој хемиски елемент е комерцијален примерок купен преку Интернет. Со цел да се заштити од корозија, холмиумот е сместен во стаклена ампула во атмосфера од аргон. Тој е дел од приватната збирка на хемиски елементи на Методија Најдоски.
Z67
ρ / g/cm38,795
tt, mp / °C1461
tv, bp / °C2720
Ar164,93
Електронегативност, (X)1,23
Кристална структураХексагонална
Повеќе информацииhttps://www.webelements.com/holmium/